• aangchering sherpa, dairy, deadline chomolongma
पुस्तक पढ्नुहोस...
'डेडलाइन चोमोलोङमा' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...