• ANDAZIFICATION, hiphop, jpt
JPT३:२५
२ घण्टा३:५५
हिजो आजको कुरा४:०८
सम्झी२:५२
मतलब३:४०
कोही बेला५:०२
ठिकै छ४:०५
Fast Rock३:२०
Reham Ft Kali ३:२१
१०Memories३:३१
११Good१:१७
गीत सुन्नुहोस...
'JPT' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...