• Niyat - db khadka - Narrative
पुस्तक पढ्नुहोस...
'नियत' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...