• Putrefaction Eternity, Antim Grahan, Black Metal
I Bleed Hate ३:११
Inhuman३:४१
Putrefaction Eternity३:१२
Spawns Of The Bastard Realm ३:१८
Tearing Skin From Face २:२५
Altar Of The Fallen ४:२८
Chronicles Of A Dying God ३:३६
Creation Of Vehemence ३:५८
गीत सुन्नुहोस...
अन्तिम ग्रहणका अन्य एल्बमहरू...
'Putrefaction Eternity' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...